شرایط تحصیل در آلمان برای متقاضیان به شرح ذیل می باشد: