شرایط اولیه

  • مدرک تحصیلی مرتبط با رشته کاری
  • حداقل 2 سال تجربه مرتبط با رشته کاری
  • روابط عمومی خوب و سعه صدر
  • ظاهر و پوشش مناسب
  • کارت پایان خدمت برای آقایان

 

  • اطلاعات فردی

  • انتخاب آزمون های مورد نظر

  • قیمت: $170,000.00 تعداد/مقدار :
  • $0.00